php设计模式 Strategy(策略模式)

2015-01-24信息快讯网

定义一系列算法,把它们一个个封装起来,并且使它们可相互替换,使用得算法的变化可独立于使用它的客户

 
<?php 
/** 
* 策略模式(Strategy.php) 
* 
* 定义一系列算法,把它们一个个封装起来,并且使它们可相互替换,使用得算法的变化可独立于使用它的客户 
* 
*/ 

// ---以下是一系列算法的封闭---- 
interface CacheTable 
{ 
public function get($key); 
public function set($key,$value); 
public function del($key); 
} 

// 不使用缓存 
class NoCache implements CacheTable 
{ 
public function __construct(){ 
echo "Use NoCache<br/>"; 
} 

public function get($key) 
{ 
return false; 
} 

public function set($key,$value) 
{ 
return true; 
} 

public function del($key) 
{ 
return false; 
} 
} 

// 文件缓存 
class FileCache implements CacheTable 
{ 
public function __construct() 
{ 
echo "Use FileCache<br/>"; 
// 文件缓存构造函数 
} 

public function get($key) 
{ 
// 文件缓存的get方法实现 
} 

public function set($key,$value) 
{ 
// 文件缓存的set方法实现 
} 

public function del($key) 
{ 
// 文件缓存的del方法实现 
} 
} 

// TTServer 
class TTCache implements CacheTable 
{ 
public function __construct() 
{ 
echo "Use TTCache<br/>"; 
// TTServer缓存构造函数 
} 

public function get($key) 
{ 
// TTServer缓存的get方法实现 
} 

public function set($key,$value) 
{ 
// TTServer缓存的set方法实现 
} 

public function del($key) 
{ 
// TTServer缓存的del方法实现 
} 
} 

// -- 以下是使用不用缓存的策略 ------ 
class Model 
{ 
private $_cache; 
public function __construct() 
{ 
$this->_cache = new NoCache(); 
} 

public function setCache($cache) 
{ 
$this->_cache = $cache; 
} 
} 

class UserModel extends Model 
{ 
} 

class PorductModel extends Model 
{ 
public function __construct() 
{ 
$this->_cache = new TTCache(); 
} 
} 

// -- 实例一下 --- 
$mdlUser = new UserModel(); 
$mdlProduct = new PorductModel(); 
$mdlProduct->setCache(new FileCache()); // 改变缓存策略 
?> 
©2014-2024 dbsqp.com