Wordpress 相册插件 NextGEN-Gallery 添加目录将中文转为拼音的解决办法

2015-01-24信息快讯网

NextGEN Gallery是Wordpress中著名的相册插件,遗憾的是不支持中文等unicode字符,本文将介绍如何将目录转换为拼音(添加图集时)。

NextGEN Gallery是Wordpress中著名的相册插件,遗憾的是不支持中文等unicode字符,本文将介绍如何将目录转换为拼音(添加图集时)。

以NextGEN 1.6.2为例:

“新增图集/图片”的路径是:admin.php?page=nggallery-add-gallery,我们在nextgen-gallery/admin/admin.php中查找“nggallery-add-gallery”,

 
switch ($_GET['page']){ 
case "nggallery-add-gallery" : 
include_once ( dirname (__FILE__) . '/functions.php' ); // admin functions 
include_once ( dirname (__FILE__) . '/addgallery.php' ); // nggallery_admin_add_gallery 
$ngg->addgallery_page = new nggAddGallery (); 
$ngg->addgallery_page->controller(); 
break; 

类nggAddGallery在addgallery.php中,鼠标悬停在”新增图集“Tab上时从浏览器的状态栏可以看到URL是 admin.php?page=nggallery-add-gallery#addgallery , 在addgallery.php中查找"addgallery"看到其调用了:
nggAdmin::create_gallery($newgallery, $defaultpath);
nggAdmin类位于functions.php中,create_gallery函数修改如下:(红色粗体是新增加的行)
 
require_once('cn2pinyin.php'); 
/** 
* nggAdmin - Class for admin operation 
* 
* @package NextGEN Gallery 
* @author Alex Rabe 
* @copyright 2007-2010 
* @access public 
*/ 
class nggAdmin{ 
/** 
* create a new gallery & folder 
* 
* 添加中文支持 by:Elf Sundae 
* 
* @class nggAdmin 
* @param string $gallerytitle 
* @param string $defaultpath 
* @param bool $output if the function should show an error messsage or not 
* @return 
*/ 
function create_gallery($gallerytitle, $defaultpath, $output = true) { 
global $wpdb, $user_ID; 
// get the current user ID 
get_currentuserinfo(); 
//cleanup pathname 
$galleryname = sanitize_file_name( $gallerytitle ); 
// 中文转换为拼音 
$galleryname = cn2pinyin($galleryname,1); 
$galleryname = apply_filters('ngg_gallery_name', $galleryname); 
$nggpath = $defaultpath . $galleryname; 
$nggRoot = WINABSPATH . $defaultpath; 
$txt = ''; 

其中cn2pinyin是汉字转换为拼音的函数,位于cn2pinyin.php(新建此文件)中。
cn2pinyin.php
 
<?php 
/** 
* 
* 中文转换为拼音 
* 
*/ 
function cn2pinyin($_String, $_Code='gb2312') { 
$_DataKey = "a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha" . 
"|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|" . 
"cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er" . 
"|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui" . 
"|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang" . 
"|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang" . 
"|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue" . 
"|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne" . 
"|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen" . 
"|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang" . 
"|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|" . 
"she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|" . 
"tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu" . 
"|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you" . 
"|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|" . 
"zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo"; 
$_DataValue = "-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990" . 
"|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725" . 
"|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263" . 
"|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003" . 
"|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697" . 
"|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211" . 
"|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922" . 
"|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468" . 
"|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664" . 
"|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407" . 
"|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959" . 
"|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652" . 
"|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369" . 
"|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128" . 
"|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914" . 
"|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645" . 
"|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149" . 
"|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087" . 
"|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658" . 
"|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340" . 
"|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888" . 
"|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585" . 
"|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847" . 
"|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055" . 
"|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780" . 
"|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274" . 
"|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254"; 
$_TDataKey = explode('|', $_DataKey); 
$_TDataValue = explode('|', $_DataValue); 
$_Data = (PHP_VERSION >= '5.0') ? array_combine($_TDataKey, $_TDataValue) : _Array_Combine($_TDataKey, $_TDataValue); 
arsort($_Data); 
reset($_Data); 
if ($_Code != 'gb2312') 
$_String = _U2_Utf8_Gb($_String); 
$_Res = ''; 
for ($i = 0; $i < strlen($_String); $i++) { 
$_P = ord(substr($_String, $i, 1)); 
if ($_P > 160) { 
$_Q = ord(substr($_String, ++$i, 1)); 
$_P = $_P * 256 + $_Q - 65536; 
} 
$_Res .= _Pinyin($_P, $_Data); 
} 
return preg_replace("/[^a-z0-9]*/", '', $_Res); 
} 
function _Pinyin($_Num, $_Data) { 
if ($_Num > 0 && $_Num < 160) 
return chr($_Num); 
elseif ($_Num < -20319 || $_Num > -10247) 
return ''; 
else { 
foreach ($_Data as $k => $v) { 
if ($v <= $_Num) 
break; 
} 
return $k; 
} 
} 
function _U2_Utf8_Gb($_C) { 
$_String = ''; 
if ($_C < 0x80) 
$_String .= $_C; 
elseif ($_C < 0x800) { 
$_String .= chr(0xC0 | $_C >> 6); 
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F); 
} elseif ($_C < 0x10000) { 
$_String .= chr(0xE0 | $_C >> 12); 
$_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F); 
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F); 
} elseif ($_C < 0x200000) { 
$_String .= chr(0xF0 | $_C >> 18); 
$_String .= chr(0x80 | $_C >> 12 & 0x3F); 
$_String .= chr(0x80 | $_C >> 6 & 0x3F); 
$_String .= chr(0x80 | $_C & 0x3F); 
} 
return iconv('UTF-8', 'GB2312', $_String); 
} 
function _Array_Combine($_Arr1, $_Arr2) { 
for ($i = 0; $i < count($_Arr1); $i++) 
$_Res[$_Arr1[$i]] = $_Arr2[$i]; 
return $_Res; 
} 
//用法: 
//第二个参数留空则为gb1232编码 
//echo cn2pinyin('中文测试'); 
//第二个参数随意设置则为utf-8编码 
//echo cn2pinyin('中文测试',1); 
?> 

download cn2pinyin.php at: http://xiazai.jb51.net/201012/yuanma/cn2pinyin.rar
另外,修改“新增图集”中的名称支持字符提示:
addgallery.php 中,Line:304
 
function tab_addgallery() { 
?> 
<!-- create gallery --> 
/// .... 
<?php _e('Create a new , empty gallery below the folder', 'nggallery') ;?> <strong><?php echo $this->defaultpath ?></strong><br /> 
<?php } ?> 
<i>(图集名称支持以下字符:中文、A-Z、a-z、0-9、-、_ ,中文将自动转换为拼音)</i></td> 
</tr> 
<?php do_action('ngg_add_new_gallery_form'); ?> 
</table> 
//... 
</form> 

PHP新手用的Insert和Update语句构造类
simplehtmldom Doc api帮助文档
php中http_build_query 的一个问题
Notice: Trying to get property of non-object problem(PHP)解决办法
PHP中将字符串转化为整数(int) intval() printf() 性能测试
PHP和JAVA中的重载(overload)和覆盖(override) 介绍
php preg_filter执行一个正则表达式搜索和替换
一些需要禁用的PHP危险函数(disable_functions)
PHP中集成PayPal标准支付的实现方法分享
PHP中call_user_func_array()函数的用法演示
PHP中register_globals参数为OFF和ON的区别(register_globals 使用详解)
非常好用的两个PHP函数 serialize()和unserialize()
php 无法加载mysql的module的时候的配置的解决方案引发的思考
PHP中创建空文件的代码[file_put_contents vs touch]
php正则表达式(regar expression)
PHP全概率运算函数(优化版) Webgame开发必备
php设计模式 Delegation(委托模式)
php 传值赋值与引用赋值的区别
服务器web工具 php环境下
php数据入库前清理 注意php intval与mysql的int取值范围不同
php iconv() : Detected an illegal character in input string
php图片处理:加水印、缩略图的实现(自定义函数:watermark、thumbnail)
php与paypal整合方法
网站用php实现paypal整合方法
paypal即时到账php实现代码
POSIX 风格和兼容 Perl 风格两种正则表达式主要函数的类比(preg_match, preg_replace, ereg, ereg_replace)
php+jquery编码方面的一些心得(utf-8 gb2312)
php header示例代码(推荐)
使用bcompiler对PHP文件进行加密的代码
php visitFile()遍历指定文件夹函数
php中使用ExcelFileParser处理excel获得数据(可作批量导入到数据库使用)
php简单提示框alert封装函数
php 网页游戏开发入门教程一(webgame+design)
©2014-2024 dbsqp.com