PHP 最大运行时间 max_execution_time修改方法

2015-01-24信息快讯网

有一种简单的方法,就是在脚本中直接修改配置文件

如下:
---------------------------------------------------------------------------------------
//修改最大执行时间
ini_set("max_execution_time", 2400); // s 40 分钟
//修改此次的最大运行内存
ini_set("memory_limit", 1048576000); // Byte 1000 兆,即 1G
---------------------------------------------------------------------------------------
修改的参数只在本次运行脚本的时候生效!
©2014-2024 dbsqp.com